Personálne služby a poradenstvo

Testovanie osobnosti pracovníkov prostredníctvom MBTI

 • vypracujeme osobnostný profil Vášho pracovníka, kde uvádzame typ osobnosti, silné a slabé stránky vzhľadom k pracovnej pozícii, prínos a ťažkosti v rámci tímovej spolupráce, štýl riešenia problémov a konfliktov, časový manažment, zvládanie stresu, prípadne manažérsky potenciál a štýl vedenia ľudí;
 • využívame mimoriadne efektívny nástroj – typológiu MBTI.

Budovanie tímu podľa MBTI

 • vypracujeme profil osobnosti u jednotlivých členov pracovného tímu;
 • u všetkých testovaných uvedieme ich silné a slabé stránky v súvislosti s tímovou spoluprácou, štýl riešenia problémov a konfliktov, časový manažment daného pracovníka a zvládanie stresu;
 • odporučíme najvhodnejší manažérsky prístup ku každému pracovníkovi i skupine ako celku;
 • máme bohaté a pozitívne skúsenosti s typológiou MBTI.

Development centrum

 • kombinácia metód a techník monitorujúcich kompetencie pracovníkov a ich potenciál;
 • posudok o pracovníkovi (silné stránky, rezervy, podnety pre rozvoj kľúčových kompetencií) slúži ako východisko pre zostavenie jeho kariérneho a rozvojového plánu.

späť

Outplacement

 • prvá pomoc prepusteným zamestnancom, zmierňovanie negatívnych následkov straty práce;
 • psychologická podpora (pomoc pri vyrovnávaní sa so stratou práce), poradenstvo pri hľadaní uplatnenia na trhu práce (ako si vypracovať životopis a motivačný list, príprava na pracovný pohovor, zváženie možnosti rekvalifikácie a pod.);
 • podpora manažéra povereného prepúšťaním zamestnancov.

Adaptácia nového pracovníka

 • stanovenie plánu adaptácie pracovníka;
 • rozdelenie úloh v rámci pracoviska s cieľom čo najrýchlejšie dosiahnuť efektivitu a produktivitu nového člena tímu;
 • v prípade záujmu koučing nového pracovníka externým koučom.

Interná komunikácia

 • nastavenie plynulých a spoľahlivých procesov odovzdávania informácií na všetkých úrovniach organizácie (čo komunikovať, komu, ako a kedy);
 • nastavenie kontrolných mechanizmov ako prevencie komunikačných porúch.

späť

Vzťahy na pracovisku

 • analýza vzťahov na úrovni podriadený–nadriadený a kolega–kolega vzhľadom k pracovným výsledkom a prosperite firmy;
 • odporúčania pre manažérov smerujúce k nárastu pracovnej disciplíny a morálky, zodpovedného konania zamestnancov, spoľahlivej výkonnosti, ako - aj ľudsky priaznivej atmosféry na pracoviskách.

Plánovanie kariéry a rozvoja pracovníkov

 • koučing manažérov v oblasti plánovania kariéry a rozvoja podriadených, identifikácia kľúčových pracovníkov a možnosti ich stabilizácie vo firme;
 • odporúčania vhodných tréningových a rozvojových metód.

späť

Prieskumy spokojnosti zamestnancov

 • identifikácia problematických javov v organizácii, ktoré zapríčiňujú demotiváciu a nelojálnosť zamestnancov;
 • prieskum názorov a očakávaní zamestnancov (dotazníky, rozhovory); výstupom sú konkrétne návrhy na zmenu.

Kontaktný formulár

Vaša e-mailová adresa
Predmet správy
Text správy