1. ÚVOD

Pre prácu s aplikáciou je dôležité rozlišovať 2 typy skladov. Fyzický (reálny) a virtuálny (plánovací). Fyzický slúži pre prácu a evidenciu skutočných áut a virtuálny je určený pre modelovanie áut podľa priania zákazníka. Na prvom mieste je vždy fyzický sklad a ostatné sú plánovacie. Každý predajca má svoj vlastný plánovací sklad, s ktorým pracuje.

Hore


2. SPUSTENIE APLIKÁCIE OJAZDENÉ VOZIDLÁ

Aplikáciu Ojazdené vozidlá spustíte priamo zo vstupnej obrazovky tlačítkom Ojazdené vozidlá alebo voľbou z menu Súbor/Aplikácia/Ojazdené vozidlá. V ďalšom otvorenom okne myšou vyberte požadovaný sklad s ktorým chcete pracovať potvrďte pomocou tlačítka Ďalší. Následne program zobrazí aplikáciu predaj automobilov a môžete začať pracovať – prijímať a predávať Ojazdené vozidlá.
obrázok 1

Hore


3. POPIS ZÁKLADNÉHO OKNA APLIKÁCIE OJAZDENÉ VOZIDLÁ

obrázok 2

Na titulkovom pruhu program ukazuje názov skladu. Pod týmto titulkom nasleduje menu a panel nástrojov.
obrázok 3

V ľavej hornej časti sú voľby pre nastavenie zobrazeného prehľadu v browsry. Voľba sa robí pomocou prepínacieho tlačítka.
obrázok 4

Pod časťou pre nastavenie skladového browsru je sekcia pre vyhľadávanie v evidencií skladu podľa zadaných kritérií.
obrázok 5

Pod časťou pre vyhľadávanie sa ďalej nachádza časť určená pre manipuláciu s vozidlom a tlač dokladov.
obrázok 6

Príjem – príjem nového vozidla
Zmeniť – oprava skladovej karty
Uzavrieť – uzatvorenie alebo otvorenie skladovej karty
Predaj – predaj ojazdeného vozidla
Storno – zrušenie skladovej karty
Tlač dokladov – slúži k tlačeniu jednotlivých dokladov a prehľadov skladu (podľa nastaveného browsru alebo filtru). Pri príjme alebo predaji program ponúka tlač dokladov automaticky, hneď po urobení zápisu do databázy. Máte však možnosť kedykoľvek spätne vytlačiť všetky doklady – príjemku, výdajku, proforma faktúru, faktúru, zálohy a prehľady skladov.
obrázok 7

V ďalšej sekcií si môžete prezerať Knihu príjmov, výdajov , VF a PD.
Pod časťou Knihy sa nachádzajú tlačítka Uzávierka – tu môžete spustiť dennú uzávierku a tlačítko Účtovné dávky.
Pod sekciou určenou pre tlač sa nachádzajú tlačítka:
obrázok 8

Plánovanie – otvorí okno pre zadanie a plánovanie kontaktov (otvorí sa aplikácia Plánovanie)
Zákazníci – otvorí okno pre hľadanie zákazníka (otvorí sa aplikácia Zákazníci)
Filter – pomocou tohto tlačítka sa otvorí nové okno, pre zadanie zložitejších kritérií pre vyhľadávanie. Je možné zadať až štyri kritériá pre filtrovanie záznamov. Pomocou týchto kritérií si môžete sami zadefinovať aké data chcete vyhľadať, prípadne si môžete tento filter uložiť pre ďalšie použitie. Zoznam preddefinovaných filtrov je zobrazený v hornej časti okna.
obrázok 9

Popis jednotlivých volieb :
Nový filter – zadanie nového filtra. Po stlačení tlačítka Nový filter sa otvorí nové okno, kde si môžete navoliť vlastný filter alebo zvoliť z filtrov, ktoré boli už niekedy použité (pomocou rozbaľovacieho okna pri položke Zvoľte Filter).
obrázok 10

Po zvolení filtra, voľbu potvrďte tlačítkom Nastaviť filter. Na pozadí sa Vám automaticky vyfiltrovali požadované data.
Pre zrušenie filtra použite tlačítko Zrušiť filter.
Tlačítko Uložiť slúži na to aby ste si filtre, ktoré ste si sami zadefinovali, uložili pre ich ďalšie použitie.
Zmena – stlačením tlačítka Zmena, sa otvorí rovnaké okno ako pri nastavení nového filtra. Tu zadefinujete filter, ktorý chcete použiť a potvrdíte tlačítkom Nastaviť nový filter alebo ak zadávate úplne nový filter stlačte tlačítko Uložiť.
Zrušiť filter – po stlačení tlačítka Zrušiť filter sa zruší filter, ktorý ste zadali pred tým.
Export do Excelu – všetky vyfiltrované dáta sa dajú pomocou tlačítka Export do MS Excel exportovať do Excelu.
Zavrieť – ukončenie aplikácie Ojazdené vozidlá
Najväčšia časť okna však tvorí browser zo záznamami podľa toho, ako ste urobili nastavenie skladového browsru.
obrázok 11

Kliknutím pravým tlačítkom myši do priestoru browsru zobrazí kontextovú ponuku. Tu zobrazené voľby majú obdobnú funkciu ako tlačítka v ľavej časti okna aplikácie Ojazdené vozidlá.
obrázok 12

Hore


4. PRÍJEM NOVÉHO VOZIDLA

Pokiaľ chcete prijať nové vozidlo, musíte najskôr v sekcií Zavedenie informácií, ktoré sa nachádzajú v ľavej časti okna kliknúť na tlačítko Príjem. Následne sa Vám otvorí nová skladová karta pre príjem vozidla. Každé vozidlo je na sklad privedené príjemkou a identifikované skladovou kartou, kde sú uvedené všetky dostupné informácie o vozidle. Informácie v príjemke je možné kedykoľvek i spätne prehliadať alebo tlačiť. Pri zavedení novej skladovej karty vozidla nesmú chýbať položky týkajúce sa modelu vozidla, dodávateľa a VIN kódu vozidla. V položke Nákup nesmie byť nulová cena, rovnako i nákupná cena s DPH nesmie byť nulová. Pokiaľ nezadáte tieto údaje program pre ukončenie editácie zobrazí hlásenie, že chýba niektorý z týchto údajov. Po stlačení klávesy OK automaticky ponúkne príslušný číselník pre výber požadovaného údaja alebo označí položku, ktorá nebola vyplnená.
obrázok 13

Pre uľahčenie zápisu môžete použiť tlačítka , po ich stlačení sa Vám zobrazia ďalšie informácie. Po výbere a potvrdení záznamov sa tieto informácie automaticky doplnia do skladovej karty. Napríklad pri zadaní položky Mo Názov pomocou tlačítka sa na skladovej karte automaticky doplnia položky Model Rok, Model, Mo Názov.
obrázok 14

Hore


4.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK SKLADOVEJ KARTY

Hore


4.1.1 SEKCIA INFORMÁCIE O VOZIDLE

Celý prvý riadok obsahuje údaje o modely, ktoré vyplníte pomocou jedného číselníka. Po stlačení tlačítka , program zobrazí číselník modely. Pomocou myši vyberte model, ktorý chcete zadať do príjmovej karty vozidla a potvrďte stlačením tlačítka OK. Program prenesie do karty vozidla tieto informácie:
Model Rok – modelový rok
Model – číslo modelu
Mo Názov – názov modelu
Predajná cena – DPH% - cena s DPH za model a sadzba DPH v %
V druhom riadku sú obsiahnuté informácie o farbe vozidla a jej cene, pokiaľ sa za túto farbu pripláca. Po stlačení tlačítka ,program zobrazí číselník Farba. Pomocou myši vyberte požadovanú farbu a potvrďte výber pomocou tlačítka OK. Do skladovej karty sa automaticky doplní:
Farba – číslo farby
Fa Názov – názov farby
Predajná cena – DPH% - cena s DPH za farbu a sadzba DPH v %
Na treťom riadku môžete vybrať pomocou tlačítka , interiér vozidla. Program zobrazí číselník Interiér. Pomocou myši vyberte požadovaný interiér a stlačte OK. Do skladovej karty sa automaticky doplnia údaje:
Interiér – číslo interiéru
In Názov – názov interiéru
Predajná cena DPH% - cena s DPH za prevedenie interiéru a sadzba DPH v %
obrázok 15

Ďalšie položky:
Verzia – slúži pre Vaše interné označenie. (napríklad, kde sa vozidlo nachádza na sklade). Tento údaj nie je povinný pri vyplnení skladovej karty.
Komisia – číslo komisie, je pridelené autu vo výrobe (je možné zapísať max 6 znakov.)
Číslo TP – číslo technického preukazu vozidla ( je možné zapísať max 8 znakov)
VIN – identifikačné číslo vozidla. Tu musíte uviesť všetkých 17 znakov, inak by došlo pri zápise skladovej karty k zobrazeniu chybovej hlášky. Chybová hláška sa zobrazí taktiež v prípade, že rovnaké číslo už existuje alebo v prípade nezadania identifikačného čísla.
Vozidlo – číslo vozidla – program zadáva automaticky na základe posledných 6 znakov VIN kódu a nepovoľuje editáciu.
Č. motora – udáva číslo motora (je možné zadať max. 10 znakov)
SPZ – štátna poznávacia značka alebo prevozná registračná značka automobilu (je možné zadať max 10 znakov)
Pod údajmi o vozidle sa nachádzajú údaje týkajúce sa fakturácie:
FA Import – číslo faktúry dodávateľa (je možné zapísať max.10 znakov)
Spla – dátum splatnosti faktúry dodávateľa – pokiaľ sa pohybujete pri vypĺňaní klávesou Tab, program tento údaj doplní automaticky na základe nastavenia programu. Tento údaj môžete prepísať z klávesnice.
Príjemka
Dt. Príjem – dátum príjmu vozidla – program doplní automaticky podľa aktuálneho dátumu, je ho však možné prepísať pomocou tlačítka , ktorým sa zobrazí grafický kalendár alebo ho môžete prepísať priamo z klávesnice.
Fa Zákazník
Výdajka
Dt. Predaj – dátum predaja vozidla – program doplní automaticky podľa aktuálneho dátumu, je ho však možné prepísať pomocou tlačítka , ktorým sa zobrazí grafický kalendár alebo ho môžete prepísať priamo z klávesnice.
Hore


4.1.2 SEKCIA PAKETY

Časť Pakety slúži pre zadanie nadštandartného vybavenia vozidiel. Táto časť je pri vypĺňaní údajov povinná a používa sa najmä pri predaji vozidla podľa požiadaviek zákazníka.
obrázok 16

Po kliknutí na tlačítko Dodať sa zobrazí číselník v ktorom môžete vybrať potrebné nadštandartné vybavenie. Výber urobíte kliknutím myšou na požadovaný záznam. V prvom stĺpci pri zvolenom zázname sa objaví znamienko +. Zrušenie označenia pri zázname sa urobí kliknutím na vybraný záznam. Znamienko + bude odstránené. Potvrdenie výberu urobíte pomocou tlačítka OK. Vybrané vybavenie sa týmto krokom zobrazí na skladovej karte v okne Pakety.
obrázok 17

Význam ďalších tlačítiek časti Pakety:
Oprava – používa sa pri úprave ceny nezávisle na číselníku. Toto sa používa pokiaľ budete chcieť poskytnúť zákazníkovi zľavu na vybavenie, prípadne pri krátkodobých akciách zľavu na rôzne vybavenie. Najskôr myšou označte vybavenie pri ktorom chcete zmeniť cenu a potom kliknite na tlačítko Oprava. V novo otvorenom okne opravte cenu.
obrázok 18

Zmazať – používa sa pre odstránenie záznamu už zapísaného vybavenia. Najskôr myšou označte vybavenie a potom kliknite na tlačítko Zmazať. Záznam sa odstráni zo skladovej karty.
Zmeniť pôvod – pri každom riadku paketu na skladovej karte je poznámka o jeho pôvode. Ak bolo vozidlo dodané aj s doplnkami , na konci riadku paketu je poznámka Príjem (defultne nastavené pri založení skladovej karty). Ak zákazník požaduje rozšíriť výbavu vozidla pri predaji na konci riadku je poznámka Predaj.

Hore


4.1.3 ZADANIE DODÁVATEĽA

V pravo od časti Pakety sa nachádza časť pre zadanie dodávateľa(prepínacie tlačítko Dodávateľ), prípadne zákazníka(prepínacie tlačítko Zákazník) alebo príjemca(prepínacie tlačítko Príjemca). Pri založení novej skladovej karty je defultne označené tlačítko Dodávateľ.
obrázok 19

Výber dodávateľa sa robí po kliknutí na tlačítko , umiestneného vedľa prepínacích tlačítiek. Dodávateľ, Zákazník a Príjemca. Týmto zobrazíte aplikáciu Zákazníci, v ktorom vyberte požadovaného dodávateľa.
obrázok 20

Hore


4.1.4 SEKCIA FAKTURÁCIA

V sekcií Faktúra sa automaticky vyplnia položky (tieto položky je možné nastaviť po stlačení tlačítka Nastavenie na vstupnej obrazovke Infosystému, na záložke Obvyklé hodnoty faktúry):
Platobné podmienky
Druh dodávky
Konštantný symbol
Forma úhrady
– pomocou tlačítka môžete zvoliť z ponuky formu úhrady. Zadanie položiek Text pred a Text po môžete definovať text, ktorý sa bude zobrazovať na faktúre. Text pred slúži pre zadanie textu na začiatku faktúry, Text po slúži pre zadanie textu na konci faktúry. Tieto texty je samozrejme možné meniť a to buď pomocou klávesnice priamo prepísaním alebo pomocou tlačítka a zvoliť text, ktorý už bol v minulosti použitý.
Splatnosť – splatnosť faktúry – program doplní automaticky podľa aktuálneho dátumu, je ho však možné zmeniť pomocou tlačítka , ktorým zobrazíte grafický kalendár alebo ho môžete napísať priamo z klávesnice.
obrázok 21

Ďalej sa tu nachádzajú položky Dt. vystavenia a Dt. zdaniteľného plnenia, ktoré je možné vyplniť pomocou tlačítka ,ktorým zobrazíte grafický kalendár alebo ho môžete napísať priamo z klávesnice.
Časť venovaná fakturácií sa týka predaja vozidiel

Hore


4.1.5 INFORMÁCIE O CENÁCH

Pri príjme je nutné zadať a prepočítať nákupnú cenu vozidla.
Cena bez DPH – udáva cenu bez DPH (je možné zadať max. 12 znakov a 2 desatinné čísla)
DPH % -udáva hodnotu DPH – program pri práci nepovoľuje zmenu (zmena DPH sa robí pred spustením aplikácie Nové vozidlá, po stlačení tlačítka Nastavenie na vstupnej obrazovke systému, na záložke Ďalšie).
Tlačítka a slúžia k výpočtu DPH. Pokiaľ by cena pomocou týchto tlačítiek nebola prepočítaná, pri uložení skladovej karty by sa objavila chybová hláška.
DPH hodnota – automaticky vypočítaná hodnota DPH z ceny bez DPH – editácia tu nie je povolená.
Poslednou položkou je cena vrátane DPH ( je možné zapísať max. 12 znakov a 2 desatinné miesta.
obrázok 22

Ceny sa dajú zadávať dvoma spôsobmi:
1) po zadaní ceny bez DPH a stlačení tlačítka , program vypočíta hodnotu DPH a cenu s DPH,
2) po zadaní ceny s DPH (posledná položka v sekcií) a stlačením tlačítka , program vypočíta hodnotu DPH a cenu bez DPH.

Hore


4.1.6 TYP ZADANIA DÁT

Okno Typ zobrazenia dát sa používa pri rozšírení výbavy vozidla podľa priania zákazníka, pre zápis ceny za túto montáž, zapísanie zliav a zálohy. Pri založení skladovej karty nemá prakticky význam, používa sa pri predaji vozidiel.
obrázok 23

Hore


4.1.7 ZADANIE PREDAJNEJ CENY

Predajné ceny sa dajú zapisovať dvoma spôsobmi:
1) Ak máte označené zaškrtávacie pole Prepočet predajnej ceny po položkách (defultné nastavenie programu pri otvorení prázdnej skladovej karty). Pri tomto nastavení program vytvorí predajnú cenu vozidla súčtom ceny za model, farbu, interiér a ceny doplnkov. Môžete si všimnúť v priebehu vyplňovania príjemky ako sa táto cena postupne mení a spočítava.
2) Pokiaľ zrušíte označenie poľa Prepočet predajnej ceny po položkách, musíte predajnú cenu priamo napísať a prepočítať DPH rovnakým spôsobom ako pri položke Nákup.
Zaokrúhlenie celkom – tu sa zobrazí rozdiel čiastky Celkom a čiastky zaokrúhlenej.
Celkom – celková cena

Hore


4.1.8 VÝZNAM TLAČIDIEL

Popis tlačítiek v spodnej časti okna skladovej karty:
obrázok 24

Zákazky – pri príjme nemá toto tlačítko žiadny význam
Číselník – umožňuje vstup do číselníkov a prácu s nimi (vyhľadanie, oprava, zavedenie novej položky).
obrázok 24

Zrušiť – program vyplnenú príjmovú kartu neuloží a vráti späť do ponuky skladu.

Hore


4.2 ULOŽENIE SKLADOVEJ KARTY

Uloženie zápisu skladovej karty urobíte tlačítkom OK a následným potvrdením pomocou tlačítka Ano. Potvrdením programu priradí príjemca číslo podľa nastavenej číselnej rady príjemiek a uloží ich do skladu. Táto príjmová karta je zatiaľ len pracovná. Tzn., že sa nezobrazí v príjemkách po kliknutí na tlačítko Sklad/Doklady/informácie, voľba Príjemky v menu pod titulkovým pruhom. Do Knihy príjmov sa zatiaľ zapíše len jej číslo a dátum vzniku. (Až toto vozidlo bude predané, jeho skladová karta ručne uzatvorená a zahrnutá do dennej uzávierky, tak sa všetky doklady uložia – do príjemiek, výdajok, vydaných faktúr a do knihy dokladov). Pokiaľ chcete vytlačiť doklad, potvrďte túto voľbu v ďalšom okne tlačítkom Ano. Potvrdením programu zobrazí ukážku dokladu pred tlačou alebo doklad priamo vytlačí – záleží na tom, ako máte nastavený program (po stlačení tlačítka Nastavenie na vstupnej obrazovke Infosystému, na záložke Ďalší, položka Spôsob tlače.)
obrázok 25

Vozidlá môžete predávať dvoma spôsobmi.
V prvom prípade ste schopný uspokojiť zákazníka ponukou vozidiel, ktoré máte na sklade a teda stačí iba vybrať auto z reálneho skladu a predať ho.
V druhom prípade zákazník nemá záujem o žiadne vozidlo, ktoré máte na sklade a je ochotný čakať i dlhšiu dobu na objednanie auta, napríklad z výroby alebo od iného predajcu. S týmto zákazníkom môžete pracovať v aplikácií zákazníci, kde mu môžete modelovať autá v plánovacom sklade podľa jeho priania.

Hore


5. PREDAJ NOVÉHO VOZIDLA Z FYZICKÉHO SKLADU

Najskôr si nastavte skladový browser na hodnotu Skladom, aby bolo jasné, ktoré vozidlá máte na sklade.
obrázok 26

V prehľade myšou označte vozidlo, ktoré chcete predať. Po stlačení tlačítka Predaj (alebo pravým tlačítkom zobrazte menu a zvoľte Predaj) program zobrazí skladovú kartu vozidla pre predaj. Na tejto karte sú už uložené údaje z príjmu vozidla. Pokiaľ vyberiete vozidlo, na ktoré už bol vystavený predajný doklad, program namiesto výdajky zobrazí upozornenie - VOZIDLO BOLO PREDANÉ!V prípade, že označíte vozidlo, na ktoré už bola vystavená proforma faktúra, program vás upozorní, že vozidlo je zadané.
V časti týkajúcej sa informácií o vozidle nie je prakticky potrebné nič doplňovať. Jednotlivé položky ste už vyplnili pri zakladaní skladovej karty vozidla.

Hore


5.1 SEKCIA FAKTURÁCIA

Pod touto časťou sa nachádza sekcia venovaná fakturácií. Tu sa automaticky doplní položka Dt. Predaj, v ktorej bude uvedený aktuálny dátum ( je ho však možné zmeniť pomocou tlačítka , ktorým zobrazíte grafický kalendár alebo ho môžete napísať priamo z klávesnice). Ak budete vystavovať Proforma faktúru, stlačte tlačítko pri políčku Fa Proforma. Je nutné jej priradiť číslo z číselnej rady Proforma VF. Číslo sa automaticky vygeneruje a doplní.
obrázok 27

Hore


5.2 SEKCIA PAKETY

V časti Pakety postupujte pri predaji obdobne ako pri založení novej skladovej karty.
Časť Pakety slúži pre zadanie nadštandartného vybavenia vozidla. Táto časť je nepovinná a používa sa najmä pri predaji vozidla podľa požiadaviek zákazníka.
obrázok 28

Po kliknutí na tlačítko Dodať sa zobrazí číselník v ktorom môžete vybrať potrebné nadštandartné vybavenie. Výber urobíte kliknutím myšou na požadovaný záznam. V prvom stĺpci pri zvolenom zázname sa objaví znamienko +. Zrušenie označenia pri zázname sa urobí kliknutím na vybraný záznam. Znamienko + bude odstránené. Potvrdenie výberu urobíte pomocou tlačítka OK. Vybrané zadanie sa týmto krokom zobrazí na skladovej karte v okne Pakety.
obrázok 29

Význam ďalších tlačítiek časti Pakety:
Oprava – používa sa pre úpravu ceny nezávisle na číselníku. Túto voľbu môžete použiť pokiaľ budete chcieť poskytnúť zákazníkovi zľavu na vybavenie, prípadne pri krátkodobých akciách zliav na rôzne vybavenie. Najskôr myšou označte vybavenie pri ktorom chcete cenu zmeniť a potom kliknite na tlačítko Oprava. V novo otvorenom okne opravte cenu.
Zmazať – používa sa pre odstránenie záznamu už zapísaného vybavenia (napr. zákazník vybavenie ktoré skôr chcel už nechce.) najskôr myšou označte vybavenie a potom kliknite na tlačítko Zmazať. Záznam sa odstráni zo skladovej karty.
Zmeniť pôvod – pri každom riadku Paketu na skladovej karte je poznámka o jeho pôvode. Ak bolo vozidlo dodané s doplnkami, na konci riadku paketu je poznámka Predaj (defultne je pri predaji vozidla nastavené Predaj). Ak zákazník požaduje rozšíriť výbavu vozidla pri predaji, na konci riadku je poznámka Príjem.

Hore


5.3 SEKCIA ZÁKAZNÍK, PRÍJEMCA

V časti venovanej dodávateľovi, zákazníkovi alebo príjemcovi ste pri zakladaní skladovej karty vyplnili údaje týkajúce sa dodávateľa. Teraz potrebujete vyplniť údaje týkajúce sa zákazníka alebo príjemcu (napr. v prípade, že zákazníkom je leasingová spoločnosť). Podľa toho či sa jedná o zákazníka alebo príjemcu označte prepínacím tlačítkom voľbu Zákazník alebo Príjemca a kliknite na tlačítko . Defultne je pri predaji vozidiel označené tlačítko Zákazník.
obrázok 29

V oboch prípadoch sa Vám otvorí aplikácia Zákazníci v ktorom vyberte požadovaného zákazníka alebo príjemca a voľbu potvrďte tlačítkom OK.
obrázok 30

Ak je zákazník u Vás prvý krát, uložte si ho do evidencie pomocou tlačítka Nový odberateľ a po jeho vyplnení kliknite na OK.

Hore


5.4 ÚDAJE NA FAKTÚRE

V časti Faktúra sa automaticky vyplnia položky ( tieto položky je možné nastaviť po stlačení tlačítka Nastavenie na vstupnej obrazovke Infosystému, na záložke Obvyklé hodnoty faktúry):
Platobné podmienky
Druh dodávky
Konštantný symbol
Forma úhrady
– pomocou tlačítka môžete zvoliť z ponuky formu úhrady. (Ponuka pre formy úhrad na faktúru je zadefinovaná v samostatných číselníkoch pre účtovníctvo. Do týchto číselníkov sa môžete dostať napr. pomocou menu programu Infosystém voľbou Súbor/Nastavenie/Účto – číselníky a následný výber Forma úhrady)
Zadaním položiek Text pred a Text po môžete definovať text, ktorý sa bude zobrazovať na faktúre. Text pred slúži na zadanie textu na začiatku faktúry, Text po slúži na zadanie textu na konci faktúry. Tieto texty je samozrejme možné meniť. Buď pomocou klávesnice priamo prepísať alebo pomocou tlačítka zvoliť text, ktorý už bol v minulosti použitý.

Splatnosť – dátum splatnosti faktúry – program doplní automaticky na základe nastavení (pripočíta počet dní k aktuálnemu dátumu), je ho možné však zmeniť pomocou tlačítka , ktorým zobrazíte grafický kalendár alebo ho môžete napísať priamo z klávesnice.
obrázok 30

Ďalej sa tu nachádzajú položky Dt. Vystavenia (automaticky sa doplní aktuálny dátum) a Dt. Zdaniteľného plnenia (doplní sa aktuálny dátum), ktoré je možné vyplniť pomocou tlačítka , ktorým zobrazíte grafický kalendár alebo ho môžete napísať priamo z klávesnice.

Hore


5.5 ZADANIE CENY

Časť s informáciami o cenách:
Pri založení skladovej karty ste už zapísali nákupné ceny. Pri predaji však môžete tieto ceny upraviť. Pokiaľ budete tieto ceny upravovať je nutné prepočítať nákupnú cenu vozidla pomocou tlačítiek a . Pokiaľ by cena nebola pomocou týchto tlačítiek prepočítaná, pri uložení skladovej karty by sa objavila chybová hláška.
Cena bez DPH – udáva cenu bez DPH (je možné zadať max. 12 znakov a 2 desatinné čísla.
DPH% - udáva hodnotu DPH – program pri práci nepovoľuje zmenu (zmena DPH sa robí pred spustením aplikácie nové vozidlá, po stlačení tlačítka Nastavenie na vstupnej obrazovke Infosystému, na záložke Ďalší)
DPH hodnota – automaticky vypočítaná hodnota DPH z ceny bez DPH – editácia tu nie je povolená Poslednou položkou je cena v rátane DPH ( je možné zapísať max. 12 znakov a 2 desatinné miesta).
obrázok 38

Ceny sa dajú zadať dvoma spôsobmi:
1)po zadaní ceny bez DPH a stlačením tlačítka , program vypočíta hodnotu DPH a cenu s DPH,
2)po zadaní ceny s DPH (posledná položka v sekcií) a stlačení tlačítka , program vypočíta hodnotu DPH a cenu bez DPH.

Predajná cena vozidla môžete zadávať dvoma spôsobmi.
1)ak máte označené zaškrtávacie pole Prepočet predajnej ceny po položkách (defultné nastavenie programu pri otvorení prázdnej príjmovej skladovej karty). Pri tomto nastavení program vytvorí predajnú cenu vozidla súčtom ceny za model, farbu, interiér a ceny doplnkov. Môžete si všimnúť v priebehu vyplňovania príjemky, ako sa táto cena postupne napočítava. 2)pokiaľ zrušíte zaškrtnutie poľa Prepočet predajnej ceny po položkách, musíte predajnú cenu priamo napísať a prepočítať DPH rovnakým spôsobom ako pri položke Nákup.
Zaokrúhlenie celkom – tu sa zobrazí rozdiel čiastky Celkom a čiastky zaokrúhlené
Celkom – celková cena

Hore


5.6 ROZŠÍRENIE VÝBAVY VOZIDLA

Ak si zákazník prial rozšíriť výbavu vozidla, doplňte jeho požiadavky medzi pakety (pri tomto riadku bude poznámka predaj) a pripojte servisnú zákazku zo sekcie montáž doplnkov. V pravej časti je okienko Typ zobrazenia dát pre pripojenie zákaziek, zapísanie zliav a či zákazník zložil zálohu.
obrázok 39

Editácia zákazky
Kliknite pravým tlačítkom myši na riadok Zákazka 19. V kontextovom menu vyberte Upraviť
obrázok 40

Následne sa Vám otvorí okno pre editáciu zákazky.
obrázok 41

Vyplňte jednotlivé položky:
Text – text, ktorý sa zobrazí na faktúre Cena bez dane – ak zadáte cenu bez dane a kliknete na tlačítko BDPH*DPH dojde k automatickému prepočítaniu ceny s DPH (cena sa doplní do položky Cena s DPH) DPH% - DPH je pred nastavené (vybrali ste položku Zákazka 19 – DPH je predstave na 19%) Cena s DPH - ak zadáte cenu s DPH a kliknete na tlačítko SDPH/DPH dôjde k automatickému prepočtu ceny bez DPH (cena sa doplní do položky Cena bez dane) Editovanú zákazku uložíte tlačítkom OK.
Rovnakým spôsobom môžete zadať záznam Zľava na diely a Záloha.

Hore


5.7 ULOŽENIE PREDAJA ÁUT

Predaj vozidiel ukončite tlačítkom OK. Program predajnému dokladu priradí číslo podľa nastavenia číselnej rady, zapíše ho do centrálnej evidencie, ponúkne výber skupín dokladov, ponúkne tlač faktúry a následne tlač výdajky.
Táto karta je stále pracovná. To znamená, že sa nezobrazí v príjemkách ani výdajkách (Sklad/Doklady/Informácie/Príjemky/Výdajky).Do knihy výdajov sa zatiaľ zapíše iba jej číslo a dátum predaja. (Až táto skladová karta bude ručne uzatvorená a zahrnutá do dennej uzávierky, tak sa všetky doklady uložia do príjemiek, výdajok, vydaných faktúr a do kníh dokladov.)

Hore


6. ZMENA SKLADOVEJ KARTY

Zmeniť – toto tlačítko slúži k zobrazeniu označenej skladovej karty bez ohľadu na to, či je auto na sklade, bolo predané alebo je karta uzatvorená či otvorená. Zobrazíte tak i kartu, ktorá už prešla dennou uzávierkou avšak na karte po uzávierke už nie je povolená editácia. Obdobná situácia je aj na karte, ktorá bola ručne uzatvorená ale túto kartu môžete spätne otvoriť a meniť uložené údaje. Pri opravovaní údajov je postup rovnaký ako pri príjme alebo predaji.

Hore


7. STORNOVANIE SKLADOVEJ KARTY

Storno – toto tlačítko slúži k stornovaniu dokladov. Pojem „zrušenie skladovej karty“ nie je presný, pretože karta ako taká v systéme stále zostáva len je zaradená medzi stornované. Pri storne vystavujete novú príjemku, výdajku a vydanú faktúru, ale zo zápornými hodnotami, ktoré vynulujú sumy všetkých pôvodných dokladov.
Toto však môžete urobiť iba v prípade, že skladová karta už prešla uzávierkou. V ostatných prípadoch je to nezmysel, pretože je povolená editácia. Ak chcete zrušiť skladovú kartu, ktorá neprešla dennou uzávierkou, jednoducho ju prepíšte, vytlačte znovu príjemku (prípadne výdajku a vydanú faktúru). Čísla dokladov zostanú rovnaké ale s inými hodnotami.
Príjem automobilu zo Storna
Označte si v nastavení browsru zaškrtávacie tlačítko Storno, v prehľade označte riadok so stornovanou kartou (ktorú znova chcete prijať na sklad) a kliknite na tlačítko Príjem. Program sa Vás opýta, či chcete načítať hodnoty zo STORNA vety skladu. Po odkliknutí OK zobrazí už vyplnenú príjemku, ktorú môžete doplniť a znovu uložiť do evidencie skladu.
obrázok 42

Pokiaľ bol vystavený doklad už raz stornovaný, program Vám na túto skutočnosť upozorní a storno neurobí.

Hore


8. OTVORENIE UZAVRETEJ SKLADOVEJ KARTY

Uzatvoriť/Otvoriť – Po predaji auta skladovú kartu ručne uzatvoríte a tým ju pripravíme k dennej uzávierke. Pokiaľ sa chcete vrátiť k jej editácií použijeme rovnaké tlačítko, na ktorom sa zmenil nápis na Otvorenie. Do dennej uzávierky sa zaradia len ručne uzatvorené karty. Karty, ktoré prešli dennou uzávierkou už nie je možné editovať!!!!

Hore


9. ZALOŽENIE SÚBOROV SKLADU

Pri zakladaní nového skladu, prípadne pri zmazaní niektorých dôležitých súborov je možné jednoduchým spôsobom opätovne tieto súbory vytvoriť. Najskôr prejdite na vstupnú obrazovku Infosystému a stlačte klávesovú skratku Alt+F4.Po kliknutí v menu na voľbu Súbor/Založenie súborov projektu dôjde ku kontrole všetkých dôležitých súborov a pokiaľ program niektoré súbory nenájde vytvorí ich automaticky.

Hore


10. INDEXÁCIA DÁT

V niektorých prípadoch je potrebné urobiť indexáciu dát. Napríklad po páde systému sa Vám môže zdať, že program nepracuje správne. Najskôr prejdite na vstupnú obrazovku Infosystému a stlačte klávesovú skratku Alt+F4. Po kliknutí v menu na voľbu Súbor/Indexácia súborov projektov dôjde k spusteniu indexácie. V nasledujúcich oknách môžete vybrať pomocou zaškrtávacích polí aké dáta chcete indexovať a samotnú indexáciu spustiť tlačítkom Spustiť.

Hore