1. ÚVOD

Aplikácia marketing slúži ku globálnemu pohľadu na systém. Máte možnosť si prehliadať prácu jednotlivých predajcov, vyfiltrovať konkrétne informácie a následne vytlačiť ich prehľady.

Hore


2. SPUSTENIE APLIKÁCIE MARKETING

Aplikáciu Marketing spustíte priamo zo vstupnej obrazovky tlačítkom Marketing. Po spustení aplikácie Marketing zo vstupnej obrazovky Infosystému sa otvorí ďalšie okno, pre voľbu oblasti, v ktorej chcete vyhľadávať:

Kontakt – plánovací kalendár
História tlačových zostáv
Plánovacie sklady
Fyzické sklady


Poznámka: Pomocou tlačítka Ďalší sa Vám budú postupne zobrazovať ďalšie okná pre výber požadovaného výberu. Poradie zobrazujúcich sa okien je pre všetky oblasti rovnaké. Iba História tlačových zostáv má jedno okno naviac, v ktorom musíte zvoliť tlačovú zostavu pre ktorú chcete zostaviť prehľad.

Hore


2.1 OKNO JEDNA

V prvom okne sa zobrazia všetky pohľady na databázu. Tu vyberiete pohľad na databázu.
obrázok 1

Hore


2.2 OKNO DVA

V druhom okne zvolíte jedného konkrétneho pracovníka alebo zvolíte všetkých pracovníkov.
obrázok 2

Hore


2.3 OKNO TRI

Ak vyberiete jedného pracovníka, zobrazí sa v nasledujúcom (treťom) okne zoznam všetkých zaevidovaných predajcov v systéme.
obrázok 3

Ak zvolíte voľbu Všetci pracovníci, nasledujúce okno bude vynechané. V novo otvorenom okne vyberte pracovníka a voľbu potvrďte tlačítkom Ďalší. V našom prípade existujú dvaja užívatelia.

Hore


2.4 OKNO ŠTYRI - OMEDZENIE VÝBERU

V nasledujúcom okne sú možnosti pre obmedzenie zobrazenia prehľadu. Tieto voľby sú programované všeobecne. To znamená, že keď chcete prehliadať napríklad prehľady kontaktov, voľby Obmedziť stav skladu nebude mať vplyv na zobrazenie prehľadov. Rovnako tak v prípade, že chcete prehliadať informácie napríklad z fyzického skladu, voľba Obmedziť typ plánovacieho kontaktu nebude mať v tomto prípade žiadny význam. Záleží iba od Vás aký filter pre zobrazenie dát si vyberiete.
obrázok 4

Popis jednotlivých položiek:
Obmedziť dátum – zadanie obdobia, za ktoré chcete zobraziť prehľad. Dátum zadávajte v tvare ROK.MESIAC.DEN (RRRR.MM.DD).
Obmedziť stav skladu – po zaškrtnutí pola sa aktivuje pole v pravej časti okna, kde po kliknutí na tlačítko môžete vybrať niektorú z predvolieb.
obrázok 5

Pre fyzický sklad používajte voľby Otvorené alebo Denná uzávierka. Pre plánovací sklad Lokácie, Nechce, Objednať, Otvorené alebo Vybral.
Obmedziť splnené – toto obmedzenie použite pre výber z kontaktov plánovacieho kalendára. Máte možnosť si vyfiltrovať iba splnené alebo nesplnené kontakty.
Obmedziť zákazníka – zobrazenie môžete obmedziť tiež len jedného zákazníka. Po zaškrtnutí pola sa aktivuje pole v pravej časti okna kde po kliknutí na tlačítko zobrazíte okno aplikácie Zákazníci, pre výber konkrétneho zákazníka. Ak poznáte zákazníkovo registračné číslo, môžete ho priamo zapísať z klávesnice.
obrázok 6

Výber sa robí označením záznamu v browsry alebo vyhľadaním konkrétneho zákazníka v ľavej časti okna. Napr.: zapíšte do pola pre zadanie vyhľadávania požadovaný údaj (stačí len časť), zvoľte kritérium pre vyhľadávanie a stlačte tlačítko Hľadať. (Poznámka: po dvojkliku na vybraného dodávateľa sa objavia ďalšie údaje o dodávateľovi.) Potvrdenie výberu sa robí tlačítkom OK

Kliknutím na tlačítko Ďalšie zobrazíte požadovaný prehľad..

Hore


2.5 HISTÓRIA TLAČOVÝCH ZOSTÁV

Pri voľbe História tlačových zostáv je sprievodca ešte rozšírený o ďalšie okná. Každá tlačová zostava je určená pre konkrétny modul (nové autá, bazár, zákazníci atď.) a je označená kódom – to znamená, že patrí pre konkrétnu skupinu – napríklad len pre príjemky a výdajky alebo len pre prehľad skladu, atď... rovnako tak musíme zadávať obmedzenia pre zobrazenie histórie tlačových zostáv. Ak chceme vytvoriť prehľad histórie tlačových zostáv musíme vybrať Systém a Kód.
obrázok 7

Pomocou tlačítka aktivujte ponuku pri poly Systém a tu vyberte požadovaný druh dát.
obrázok 8

Po stlačení tlačítka aktivujte ponuku pri poly Kód a tu vyberte požadovaný druh dát.
obrázok 9

Pokiaľ do pola Systém zadáte voľbu Dodávatelia alebo Zákazníci v poli Kód môžete vybrať z možností: Prehľad dodávateľov, Prehľad zákazníkov a Tlač kontaktov a PLAN.
obrázok 10

Po zvolení systému a kódu je ešte nutné vybrať v poli Meno tlačovej zostavy konkrétnu tlačovú zostavu, podľa ktorej budete zostavovať prehľady histórie tlačových zostáv. Potvrdením výberu tlačítkom Ďalší, zobrazíte browser s prehľadom.
obrázok 11

Hore


3. POPIS TLAČÍTIEK POD BROWSROM

Pod browsrom sa nachádzajú tlačítka:

Späť – návrat do predchádzajúceho okna
Zrušiť – ukončenie aplikácie marketing
Tlač – slúži k tlačeniu prehľadov

Hore