1. ÚVOD

Program Normočasy je určený pre lepšiu organizáciu a zefektívnenie práce mechanikov v servise. Mechanici pristupujú k servisným zákazkám pomocou svojho PIN kódu a priamo zadávajú číslo servisnej zákazky, na ktorej budú pracovať. Ovládanie Aplikácie je prispôsobené pre obrazovku dotykového monitora.
obrázok 1

Hore


2. SPUSTENIE APLIKÁCIE NORMOČASY

Po stlačení tlačítka Normočasy vstupujeme do výberu mechanikov.

obrázok 2

Hore


3. ZAHÁJENIE PRÁCE NA ZÁKAZKE

Zvolený mechanik zadáva svoj PIN a stlačí tlačítko Autorizovať.

obrázok 3

Hore


3.1 VOĽBA ZÁKAZKY

Po autorizácii si vyberá zákazkovú skupinu a do kolónky číslo zákazky napíše číslo zákazky na ktorej bude zahájená práca stlačením tlačítka Ďalej.
obrázok 4

Po výbere zákazky sa objaví okno s informáciou o zákazke. Stlačením tlačítka Zvoliť práca na zákazke sa zaháji.
obrázok 5

Hore


4. UKONČENIE PRÁCE NA ZÁKAZKE

Po ukončení práce na zákazke sa mechanik opäť prihlási do programu Normočasy, autorizuje sa svojím PIN kódom a zvolí Ukončiť/Hľadať
obrázok 6

Po ukončení práce na zákazke sa mechanik môže znovu autorizovať a začať prácu na novej zákazke.
obrázok 7

Tento skutočne odpracovaný čas sa zapisuje v servise do operácie Hodnotenie normočasov
obrázok 8

Hodnotenie normočasov na zákazke sa zapisuje priamo do vybranej zákazky v záložke MECHANICI.
obrázok 9

Hore


5. VYKONÁVANIE PRÁCE NESÚVISIACEJ SO ZÁKAZKAMI

Prepni režim - znamená že mechanik vykonáva prácu ktorá nesúvisí s prácou na zákazke, ale pracuje napr. v sklade, alebo zametá dvor.
obrázok 10

Ďalšie okno informuje o mechanikovi a o práci na ktorej bude pracovať.
obrázok 11

Po stlačení tlačítka Zvoliť začína systém počítať čas strávený na zadanej práci. Objaví sa nové okno v ktorom sú zapísaný všetci mechanici. Sú tu práce na ktorých pracujú alebo pracovali. Je tu začiatok a koniec práce, druh práce a celková doba trvania práce. Kliknutím na tlačítko Zavrieť vybraný mechanik stále pokračuje na danej práci.
obrázok 12

Hore


6. HODNOTENIE NORMOČASOV

V každej skupine servisných zákaziek je hodnotenie normočasov.
Cez Data si môžeme vyfiltrovať všetky reálne normočasy v zákazkách i mimo nich.
Ak si zvolíme vidieť Všetky zákazky, tak sa nám zobrazia všetky, či sú rozpracované alebo uzatvorené.
obrázok 13

Ak sme v datach Rozpracované
Zobrazia sa nám všetci pracovníci, ktorí sú prihlásení na zákazkách v normočasoch aj mimo prace na zákazke
Cez voľbu Tlač si vytlačíme zostavu buď Prehľad práce mechanikov podľa času alebo Prehľad práce mechanikov podľa skupiny.
obrázok 14
obrázok 15

Podrobnejší popis Hodnotenia normočasov nájdete v príručke SERVIS.

Hore