1. ÚVOD

Program personálna agenda je určený pre komplexný prehľad pracovníkov, vedenie evidencie im prideleného materiálu a absolvovaných školení. Je zároveň kľúčovým bodom pre nastavenie bezpečnosti celého Infosystému. Pomocou tohoto programu môžete detailne nastaviť všetky užívateľské práva pre jednotlivých pracovníkov. Aplikácia personálna agenda je ďalej previazaná s ďalšími aplikáciami Infosystému (napr. aplikácie Servis a MTZ), týmto uľahčuje zadávanie údajov v týchto aplikáciách a minimalizuje možnosť vzniku chýb pri zápise v jednotlivých aplikáciách.

Hore


2. SPUSTENIE APLIKÁCIE

Aplikácia Personálna agenda spustíte priamo zo vstupnej obrazovky tlačidlom Personálna agenda.
V ľavej časti novo otvoreného okna sa nachádza aplikácia Operácie, v ktorej je možno zvoliť z položiek Aktívni, Pracovali alebo Všetci, aké data sa budú v browsry zobrazovať – či pracovníci súčastní, bývalí alebo všetci.
Pod sekciou Operácie je časť určená pre vyhľadávanie – Hľadanie. Tu môžete vybrať kritérium pre vyhľadávanie v browsry. Do poľa Text zapíšte požadovaný reťazec alebo časť reťazca a vyberte kritérium pre vyhľadávanie (napr. Priezvisko). Výsledok hľadania sa zobrazí v browsry.
Najväčšiu časť okna tvorí browser s prehľadom pracovníkov podľa zvolenej operácie alebo ako výsledok hľadania podľa zvoleného kritéria.
Pod borwsrom sú ďalej tlačidlá Nový (zavedenie nového pracovníka), Úprava (úprava údajov o pracovníkovi) a tlačidlo Zavrieť.
obrázok 1

Hore


3. ZAVEDENIE NOVÉHO PRACOVNÍKA DO SYSTÉMU

Nového pracovníka zavediete do systému pomocou tlačidla Nový. Tlačidlo sa nachádza pod browsrom. Následne sa otvorí okno s prázdnym formulárom pre zápis údajov o novom pracovníkovi. Vyplnenie formuláru je celkom intuitívne. Pre uľahčenie vyplňovania je môžeme pri niektorých položkách použiť tlačidlá a . Pokiaľ zapisujete položku Dátum narodenia ručne, musíte tento dátum zadať v tvare rok, mesiac a deň (RRRR.MM.DD).
Položka PIN je viazaná na mechanika a používa sa k prihláseniu mechanika do systému Servis normočasy.
Do položky Osobné číslo môžete zadať až šesť ciferné evidenčné číslo pracovníka. Toto je položka, ktorá musí byť vyplnená.
Do formulára môžete tiež umiestniť fotografiu pracovníka. Fotografie samozrejme musia byť v nejakom súbore v počítači. Kliknutím na tlačidlo Vybrať foto otvoríte nové okno, kde možno vyhľadať požadovanú fotografiu. Fotografia bude zobrazená vo formulári v ľavom hornom rohu. U každého pracovníka je možné v zaškrtávacích poliach zadať na akých smenách pracuje a štandartné vybavenie (položky Smena a Vybavenie).
Položky Login, Heslo a Skupina sa týkajú bezpečnosti pri práci s Infosystémom. Tu zadajte prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorých sa bude pracovník prihlasovať do systému. Položka Skupina slúži pre jednoduchšie definovanie užívateľských oprávnení.
V browsry Vybavenie sa zobrazí materiál, ktorý bol tomuto pracovníkovi vydaný zo skladu na réžiu. Tlačítko Aktívne a Vyradené slúži pre výber browsru s prehľadom materiálu, ktorý mal pracovník v súčasnosti alebo ktorý mal pridelený. Tlačidlo Vyradiť vybavenie slúži k vyradeniu materiálu, ktorý bol v browsry vybraný.

Hore


3.1 PRIRADENIE MATERIÁLU ZAMESTNANCOVI

Ak chcete priradiť zamestnancovi materiál, musíte urobiť Výdaj zo skladu na réžiu a na konkrétneho zamestnanca. Vojdete do výdaju, stlačíte tlačítko Nový výdaj. Otvorí sa nové okno pre nový výdaj. V čísle pohybu vyberte VYD-Réžia. V položke Pracovník vyberte pomocou tlačítka pracovníka, ktorému chcete daný materiál priradiť. Ďalej v časti Materiál vložte materiál, ktorý chcete priradiť. Konečnú voľbu potvrďte tlačítkom Uložiť.
obrázok 2

Materiál sa automaticky zobrazí v personálnej zložke vybraného pracovníka.

Hore


3.2 VYRADENIE MATERIÁLU PRIDELENÉHO ZAMESTNANCOVI

Vyradenie materiálu sa robí v zložke zamestnanca, ktorému chceme vyradiť vybavenie. Prejdite na materiál ktorý chcete vyradiť a stlačte tlačítko Vyradiť vybavenie, ktoré sa nachádza v pravej hornej časti browsru Vybavenie. Voľbu ešte potvrďte stlačením tlačítka Uložiť. Ak znovu otvoríte tohto zamestnanca a otvoríte záložku Vyradené v browsry Vybavenie bude tam materiál, ktorý ste vyradili.
obrázok 3

Materiál sa automaticky zobrazí v personálnej zložke vybraného pracovníka.

Poznámka: Materiál, ktorý bol niektorému pracovníkovi odobratý (vyradený) je možné prideliť inému pracovníkovi. Tento materiál však inému pracovníkovi nemusíte zadať ručne.

V browsry Mzda sa zobrazia údaje, podľa ktorých sa vypočítava mzda. Môže byť určovaná z Percenta výkonu alebo Normohodinami. Zadávate Základ alebo Percento výkonu, Cenu NH alebo Percento k NH.

Jednotlivé položky v browsry sa editujú tak, že sa myšou presuniete na požadovanú položku záznamu a po stlačení klávesy Enter túto položku aktivujete pre zápis. Po zápise potrebných údajov opäť stlačte tlačidlo Enter po ukončení editácie položky. Na ďalšiu položku sa presuňte pomocou myši alebo kurzorovými klávesmi a postup pre editáciu zopakujte.

Pod browsrom Vybavenie je browser Školenie pre prehľad a zápis školení a kurzov, ktorých sa pracovník zúčastnil. Editácia jednotlivých položiek je rovnaká ako v prípade browsru Vybavenie.
obrázok 4

Materiál sa automaticky zobrazí v personálnej zložke vybraného pracovníka.

Zápis nového pracovníka sa ukončí stlačením tlačidla Uložiť.

Hore


4. ÚPRAVA ÚDAJOV O PRACOVNÍKOVI

Pri úprave údajov o pracovníkovi musíte najskôr vybrať v browsry požadovaného pracovníka. Potom kliknite na tlačidlo Upraviť. Okno pre úpravu údajov možno tiež otvoriť kliknutím myšou na záznam s vybraným pracovníkom. Toto okno je rovnaké ako pri zápise nového pracovníka, editácia sa prevádza rovnako.
obrázok 5

Upravte požadované údaje o pracovníkovi, najčastejšie sa však bude jednať o editáciu záznamov v browsry Vybavenie a Školenie. Jednotlivé položky sa editujú v browsroch tak, že sa myšou presuniete na požadovanú položku a po stlačení klávesy Enter túto položku aktivujete pre zápis. Po zápise potrebných údajov opäť stlačte tlačidlo Enter pre ukončenie editácie položiek. Na ďalšiu položku sa presuňte pomocou myši alebo kurzorovými klávesami a postup pre editovanie opakujte.

Tlačidlom Vyradiť vybavenie môžete pracovníkovi vyradiť materiál, ktorý bol v browsry vybraný.

Tlačidlom Nastavenie oprávnenia možno pracovníkovi nastaviť užívateľské práva pre jednotlivé aplikácie obsiahnuté v Infosystéme.

Editáciu ukončite stlačením tlačidla Uložiť.

Hore


5. VYRADENIE PRACOVNÍKA

Pracovníka, ktorého budete chcieť vyradiť, napr. pracovník už u Vás nepracuje, vyberte v browsry a kliknite na tlačidlo Upraviť alebo dva krát kliknite na tohto pracovníka. V novo otvorenom okne pre editáciu kliknite na tlačidlo Vyradenie pracovníka. Záznam o pracovníkovi sa presunie do browsru po aktivácii prepínacieho tlačidla Pracovali.
obrázok 6

Hore


6. NASTAVENIE UŽÍVATEĽSKÝCH OPRÁVNENÍ

Nastavovať užívateľské oprávnenia v celom systéme môže iba užívateľ, ktorý má právo definovať užívateľské oprávnenia. K nastaveniu oprávnení sa dostane kliknutím na tlačidlo Nastavenie oprávnení. Následne sa otvorí okno podobné vstupnej obrazovke.

V ľavej časti sú tlačidlá, po ktorých aktivácii sa Vám v pravej časti v browsry zobrazí prehľad nastavení pre vybranú aplikáciu (napr. po kliknutí na tlačidlo Servis sa Vám v pravej časti okna zobrazí browser so všetkými možnosťami nastavení oprávnení týkajúcich sa servisu). Povolenie alebo zakázanie oprávnenia urobíte označením alebo od značením v stĺpci POVOLENIE pri položke, ktorú chcete povoliť alebo zakázať.
obrázok 7

Poznámka: Nakoľko ručné nastavenie užívateľských práv by bolo značne obtiažne a zdĺhavé, zvlášť u firiem, kde s Infosystémom pracuje väčšie množstvo užívateľov, sú tu preddefinované určité skupiny užívateľov s rôznymi oprávneniami. Zaradením pracovníka do požadovanej skupiny, získa tento pracovník všetky oprávnenia definované pre vybranú skupinu. Ručným nastavením užívateľských práv potom môžete tomuto pracovníkovi upraviť práva presne podľa Vašich požiadaviek.

Hore


7. NASTAVENIE ČÍSELNÍKOV

Rôzne nastavenia pre aplikáciu Personálna agenda môžete previesť v číselníkoch. Vstúpiť do týchto číselníkov môžete pomocou voľby Súbor/Číselníky. Zobrazí sa Vám okno s niekoľkými záložkami.
obrázok 8

Po kliknutí na jednotlivé záložky sa dostanete k požadovanému číselníku. Hodnoty obsiahnuté po kliknutí na jednotlivé záložky sú zobrazené v strednej časti okna. V ľavej časti sa nachádza tlačidlo pre editáciu číselníkov:

Nová – vytvorenie novej hodnoty
Úprava – úprava vybranej hodnoty
Zmazať – zmaže označenú hodnotu
Tlačidlom Zavrieť ukončite okno Číselníky a vrátite sa do základného okna aplikácie Personálna agenda.

Hore