1. ÚVOD

Aplikácia Plnenie plánu sa spúšťa z úvodnej obrazovky pomocou tlačítka Plnenie plánu. Aplikácia slúži na zadefinovanie si plánu a následovné sledovanie a porovnávanie zvolených plánov.

Hore


2. SPUSTENIE APLIKÁCIE PLNENIE PLÁNU

Pred prvým spustením plánovania je potrebné nastaviť číselný rad pre plnenie plánu. Po kliknutí na položku Súbor v menu sa objaví ďalšia ponuka pre prácu a nastavenie. Číselné rady nastavíte cez voľbu Súbor/Číselné rady.
obrázok 1

Po kliknutí na tlačítko Plnenie plánu na základnej obrazovke sa otvorí základný browser aplikácie. V browsry sú defultne vybrané všetky aktívne plány.
V Plnení plánu delíme data podľa toho aké chceme vidieť v zobrazovanom okne. Rozdeľujeme ich podľa rozpracovanosti na Aktívne, Neaktívne a na Všetky. Pod voľbami Aktuálnosť sa nachádzalú voľby Systém: MTZ, Servis, Autá ZAPSR a Všetky. Znamená to, že dané plány sú rozdelené podľa toho, či sa týkajú MTZ, Servisu alebo Áut ZAPSR.

V tomto okne je umožnené aj Hľadanie podľa Dátumu založenia, Čísla plánu a Názvu.
Vpísaním daného textu do prázdneho políčka a nastavenie filtra podľa výberu , nasledovné stlačenie tlačitka Hľadať sa vyfiltrujú hľadané data podľa zadania.
Hľadanie plánu podľa Dátumu založenia - do voľného políčka zadáte dátum, kedy bol plán založený v tvare ROK-MESIAC-DEŇ, zadáte filter a stlačíte Hľadať
Hľadanie plánu podľa čísla plánu – do voľného políčka zadáte číslo plánu, zadáte filter a stlačíte Hľadať
Hľadanie podľa názvu plánu – do voľného políčka zadáte názov plánu, zvolíte filter a stlačíte Hľadať
Export do exelu - je možnosť preniesť požadované záznamy do excelu

Hore


3. VYTVORENIE NOVÉHO PLÁNU

obrázok 2

V časti výber postupne vyberáme kritériá na nový plán:
Mtz uzavreté – doklady z Mtz, ktoré majú stav „Z“
Mtz rozpracované – doklady z Mtz, ktoré majú stav „R“
Servis uzatvorené – servisné zákazky, ktoré boli uzatvorené a prešli uzávierkou
Servis rozpracované – servisné zákazky, ktoré neprešli uzávierkou
Predaj áut podľa ZAPSR – údaje sú napĺňané ručne, skutočné aj plánované
obrázok 3

Vyberieme si konkrétny sklad alebo všetky sklady. Pri sledovaní skladu si vyberáme buď skladovú skupinu, konkrétny diel alebo všetky diely.
obrázok 4
obrázok 5

Ďalej vyberáme sledovanie príjmu alebo výdaja. Môžeme voliť len VF a PD alebo Všetky typy dokladov.
obrázok 6
obrázok 7

Musíme zadať, čo sa bude sledovať (počet, objem v predajných cenách, aobjem v skladových cenách).
obrázok 8

Plánovanú hodnotu môžeme rozdeliť na podskupiny a tým získate podrobnejšie zobrazenie výsledkov.
obrázok 9

Pri novom pláne sa v browsri na zobrazenie výsledkov zatiaľ nič nezobrazilo, musíte dať prepočítať údaje pomocou tlačítka Prepočítať.Zobrazia sa výsledky za aktuálne obdobie
obrázok 10

Hore


3.1 ZOBRAZENIE STARŠÍCH A BUDÚCICH OBDOBÍ

Ak chcete zobraziť aj staršie obdobia, musíte dať plán uložiť. Po uložení sa plán zavrie. Následne ho otvoríte a môžete s ním ďalej pracovať. Môžete si zobraziť sumárne výsledky (tlačítka Štvrťroky, Polroky, Roky).
Kliknete na „Aj ostatné obdobia“ a dáte prepočítať „Staršie obdobia“.
Pri plánovaní si môžete dať dopočitať aj budúce obdobia a tak zadať plán na budúci rok. Kliknete na „Aj ostatné obdobia“ a dáte prepočítať „Budúce obdobie“.
obrázok 11

Opäť použite tlačítko Prepočítať a zobrazia sa prepočítané hodnoty sledovaných ukazovateľov.
Stlačením tlačítka „Podrobnejšie“ alebo dvojklikom na konkrétny mesiac sa zobrazí okno s delením podľa podskupín. Tu môžete zadávať plánované hodnoty.
obrázok 12

Ak je potrebné urobiť plán pre všetkých výrobcov, musíte zaškrtnúť pole Aj podskupiny s nulovými hodnotami.

Hore


3.2 POROVNÁVACÍ PLÁN

V Plnení plánu je možnosť i porovnávať dva plány. Po stlačení tlačítka pre výber sa zobrazia plány vhodné na porovnávanie.
obrázok 13

Po výbere jedného plánu sa zobrazí porovnávací plán.
obrázok 14

Dvojklikom na konkrétny mesiac sa zobrazí okno s podrobným rozdelením podľa výrobcov.
obrázok 15

Hore


3.3 TLAČ DOKLADOV A EXPORT DO EXCELU

V Plnení plánu je možné tlačiť tlačové zostavy a všetky údaje sa dajú exportovať do Excelu.

Hore