1. ÚVOD

Aplikácia zákazníci neslúži iba k evidencií odberateľov, ale umožňuje veľa možností pre prácu. Každý zákazník má svoju osobnú kartu, ktorá má ďalšie záložky. Sú tu zaznamenané jeho osobné údaje, kontakty, autá, história tlače, servisné zákazky atď. Údaje obsiahnuté v časti Zákazníci sú využívané pri práci s celým Infosystémom. Slúži k výberu a jednoduchému automatickému vyplneniu požadovaných údajov v rôznych aplikáciách Infosystému. Z týchto aplikácií sa možno jednoducho dostať k programu Zákazníci ( väčšinou po stlačení tlačítka alebo )

Hore


2. SPUSTENIE APLIKÁCIE

Zo vstupnej obrazovky Infosystému sa do sekcie Zákazníci dostanete stlačení rovnomenného tlačítka. Následne sa objaví okno, ktoré sa skladá z troch častí: V ľavej hornej časti sú nástroje na vyhľadávanie v evidencií zákazníkov podľa zadaných kritérií, v pravo od tejto časti sa nachádza browser Kontakty s prehľadom nesplnených naplánovaných úloh, v spodnej časti je browser Zákazníci. )
obrázok 1

K editácií a ovládaniu máte k dispozícií na spodnej lište zaškrtácacie pole a niekoľko tlačítiek:
obrázok 2

Pokiaľ je zaškrtávacie pole V kontaktoch zobrazovať všetkých užívateľov aktívne (zaškrtnuté), budú v okne kontakty zobrazené všetky kontakty všetkých užívateľov. Pokiaľ pole nebude zaškrtnuté v okne bude zobrazený iba kontaktný užívateľ, ktorý je do systému práve prihlásený.
obrázok 3

Nový odberateľ – otvorí sa okno s niekoľkými záložkami pre zápis nového odberateľa
Zmeniť – úprava zadaných údajov konkrétneho zákazníka a sprístupnenie ďalších záložiek u editovaného zákazníka
Kontakt – otvorí okno s plánovacím kalendárom pre zadanie kontaktu
obrázok 4

Číselníky – nastavenie číselníkov obrázok 5

Zákazník->Auto – otvorí nové okno v ktorom je browser vozidiel a zákazníkov
Auto->Zákazník – otvorí nové okno v ktorom je browser vozidiel a zákazníkov
obrázok 6

S fotkami – či budú v browsre so zákazníkom zobrazené i fotky zákazníkov, ktoré sú k dispozícií
Bez fotiek – zobrazenie browsru so zákazníkom bez fotiek
OK
Zavrieť
obrázok 7

Hore


3. ZAPÍSANIE NOVÉHO ZÁKAZNÍKA

Po kliknutí na tlačidlo Nový odberateľ sa otvorí okno pre editáciu nového zákazníka. V hornej časti novootvoreného okna sa nachádza záložka pre prístup k zápisu a prehľadu potrebných údajov.
Pri zápise nového zákazníka je zobrazená iba záložka Osobné údaje. Ostatné položky sú prístupné až po uložení záložky Osobné údaje a po kliknutí na tlačidlo Zmeniť. Uložením položky Osobné údaje bude zákazníkovi automaticky pridelené registračné číslo, pod ktorým bude vystupovať v celom Infosystéme. Vyplnenie položiek je celkom intuitívne a záleží iba na Vás, ktoré položky vyplníte. Povinné sú iba položky na záložke Osobné údaje: Priezvisko alebo Organizácia, Mesto, Ulica, PSČ. Tieto zadané údaje sa budú ďalej automaticky dopĺňať v celom Infosystéme, na miestach kde ich bude systém potrebovať. Niektoré záložky naplní automaticky sám Infosystém. )

Hore


3.1 ZÁLOŽKA OSOBNÉ ÚDAJE

Na záložke Osobné údaje je treba upozorniť na výber typu – Odberateľ, Dodávateľ alebo Obe pozície. Ďalej je treba upozorniť na zaškrtávacie pole – Súhlasím s poskytnutím osobných údajov. V prípade súhlasu tento súhlas zákazník podpíše na karte zákazníka, kde po stlačení tlačítka Tlač na liste browsru Zákazníci postupne vyberte v novootvorenom okne položky Detail zákazníka – Detail - jedna veta. Zapísané údaje uložíte pomocou tlačidla OK.
obrázok 8

Hore


3.2 ZÁLOŽKA PREVÁDZKA

Slúži na zápis prevádzok, kde editovaný zákazník pôsobí. Pre zápis novej prevádzky kliknite na tlačidlo Nová prevádzka. Zapíšte nové údaje o prevádzke a potvrďte OK.
obrázok 9

Úpravu záznamov prevádzky urobíte tým, že dvakrát kliknete na záznam, ktorý chcete upraviť alebo vyberiete záznam so zápisom, ktorý chcete upraviť a kliknete na tlačidlo Editácia. Okno pre editáciu je rovnaké ako pre zadanie novej prevádzky.
obrázok 10

Hore


3.3 ZÁLOŽKA FIREMNÝ PRÍSLUŠNÍCI

Slúži na zápis firemných príslušníkov. Pre zápis novej osoby kliknite na tlačidlo Nový. Zadajte údaje v novom okne a zápis ukončite pomocou tlačidla OK.
obrázok 11

Úpravu záznamov firemných príslušníkov urobíte tým, že dvakrát kliknete ne záznam, ktorý chcete upraviť alebo vyberiete záznam so zápisom, ktorý chcete upraviť a kliknete na tlačidlo Editácia. Okno pre editáciu je rovnaké ako pre zadanie nového firemného príslušníka.

Hore


3.4 ZÁLOŽKA PLÁNOVACÍ KALENDÁR

Slúži pre evidenciu úloh a kontaktov. Slúži pre zobrazenie všetkých kontaktov, ktoré má osoba prihlásená do Infosystému.
obrázok 12

Hore


3.5 ZÁLOŽKA HISTÓRIA KONTAKTOV

Slúži pre zobrazenie kontaktov, ktoré sa vzťahujú k editovanému zákazníkovi

Hore


3.6 ZÁLOŽKA POŽIADAVKY VOZIDIEL

Slúži pre zadanie vozidla podľa požiadaviek zákazníka. Je to vlastne ponuka vozidiel vo virtuálnom sklade.
V ľavom hornom rohu sú dve záložky pre prehľad nových (Nové) a ojazdených vozidiel(Ojazdené). Okno, ktoré sa zobrazí po výbere týchto záložiek, je rovnaké. Záložka slúži pre priamy prístup k vozidlu zákazníka.
Po kliknutí pravým tlačidlom myši do priestoru okna sa Vám objaví kontextová ponuka pre ďalšiu manipuláciu s vozidlami:
Príjem – pripravenie vozidla pre editovaného zákazníka
Zmena – upravenie príjmu
Predaj – priamy predaj vozidla zákazníkovi
Storno – tu sa nevyužíva
Uzatvorenie / Otvorenie – úprava stavu v akom sa vozidlo nachádza
Ďalej sú tu voľby pre tlač dokumentov:
Príjemka – tu sa nevyužíva
Výdajka – tu sa nevyužíva
VF – tu sa nevyužíva
Proforma
Prehľad
V poslednej časti kontextového menu sú voľby pre filtráciu a vyhľadávanie záznamov:
Filter
Triediť / Vyhľadávať podľa
obrázok 13

Hore


3.7 ZÁLOŽKA HISTÓRIA VOZIDIEL

V ľavom hornom rohu sú dve záložky, ktoré aktivujú vzhľadovo rovnaké okná, pričom pri voľbe záložky Nové vozidlá sa v prehľade zobrazia nové vozidlá a ojazdené vozidlá po voľbe záložky Ojazdené vozidlá. Na záložke História vozidiel sú zaznamenané autá, ktoré boli editovanému zákazníkovi predané. Pri predaji musel zákazník figurovať ako príjemca alebo odberateľ.
obrázok 14

Hore


3.8 ZÁLOŽKA SERVISNÉ ZÁKAZKY

Slúžia k prehľadu servisných zákaziek vzťahujúcich sa k editovanému zákazníkovi. Táto záložka je prepojená s aplikáciou Servis a naplní sa automaticky.
obrázok 15

Hore


3.9 ZÁLOŽKA HISTÓRIA TLAČE

Slúži k prehľadu všetkých tlačí vzťahujúcich sa k editovanému zákazníkovi, záložka sa plní automaticky.
obrázok 16

Hore


3.10 ZÁLOŽKA FOTO

Slúži pre uloženie fotografií. Novú fotografiu vložíte pomocou tlačidla Vložiť foto. Následne sa Vám otvorí okno, v ktorom môžete nájsť cestu k súboru s požadovanou fotografiou.
obrázok 17

Položka POPIS v browsry na záložke Foto udáva textový popis fotografie
Položka FOTO_NÁZOV udáva názov súboru s fotografiou na serveri
Pokiaľ v položke TLAČ zaškrtnete políčko v pravom hornom rohu záznamu, bude táto fotografia vybraná pre tlač. Tlač vybraných fotografií spustíte tlačidlom Tlač pod browsrom na záložke Foto.
Pokiaľ pri zázname v položke VYCHODZIE zaškrtnete pole, tak sa táto fotografia bude zobrazovať pri zázname zákazníka v browsery Zákazníci. Táto fotografia sa bude tiež zobrazovať v obdĺžniku v pravej časti záložky Osobné údaje.
V položke FOTO môžete pri zázname zobraziť fotografiu. Či sa bude pri zázname zobrazovať fotografia alebo či bude záznam bez fotografie zvolíte tlačítkom S fotkami a Bez fotiek v pravom dolnom rohu, pod browsrom na záložke Foto.
Tlačidlom Zobraziť Foto zobrazíte vo väčšom okne.

Hore


3.11 ZÁLOŽKA ZAPOŽIČANÉ VOZIDLÁ

Je previazaná na aplikáciu Požičovňa vozidiel. Sú tu záznamy vozidiel, ktoré má editovaný zákazník zapožičané.
Hore


3.12 ZÁLOŽKA SERVIS

Z prehľadu na záložke Aktívne je možno vybrať vozidlo, ktoré má byť prijaté do servisu. Pri založení servisnej zákazky sa budú tieto vozidlá zobrazovať v browsry z ktorého je možno vybrať vozidlo, ktoré je prijímané do servisu.

V pravom hornom rohu sa nachádzajú tlačidlá:

Nový – zavedenie nového vozidla zákazníka do systému, pre vytvorenie servisnej zákazky.
Úprava – úprava už zavedeného vozidla (napr. na vozidla je zmenená farba)
Vyradiť auto – tlačidlo slúži pre vyradenie auta evidovaného zákazníka, vozidlo sa presunie do prehľadu vozidiel po aktivacií záložky Vlastnil. Toto vozidlo sa už tiež nebude zobrazovať v browsry pri založení servisnej zákazky.
Ak chcete editovanému zákazníkovi poskytnúť nejakú zľavu, použite záložku Zľava. Tu môžete poskytnúť zľavu na prácu alebo diely. Tu zadané zľavy sa budú automaticky vyplňovať pri založení servisnej zákazky evidovaného zákazníka.

Hore


3.13 ZÁLOŽKA MTZ

Tu môžete nastaviť zľavu na diely v sklade (položka Zľava na diely). Táto zľava sa automaticky prenesie pri zápise výdajky pre tohto zákazníka.
Kód NORA je rozdelenie zákazníkov do skupín v náväznosti na Autopart.
Nastavenie sa prevádza stlačením tlačidla . V novo otvorenom okne môžete vybrať požadovaný záznam.

Hore


3.14 ZÁLOŽKA PLÁNOVAČ

Plánovač nám umožňuje nahliadnuť do zoznamu plánovaných udalostí, ktoré boli naplánované pre editovaného zákazníka.
Ak dva krát kliknete na požadovanú plánovanú udalosť, otvorí sa nám okno s rozpísanou plánovanou udalosťou.

Hore


4. ÚPRAVA A DOPLNENIE ÚDAJOV O ZÁKAZNÍKOVI

Pokiaľ budete chcieť upraviť alebo doplniť údaje o zákazníkovi, musíte najprv vybrať požadovaného zákazníka v browsry Zákazníci a kliknúť na tlačidlo Zmeniť alebo dva krát kliknúť na záznam s týmto zákazníkom. Následne sa nám otvorí rovnaké okno ako pri zápise nového zákazníka. Teraz sú už všetky záložky aktívne. Môžeme previesť zmenu údajov na záložke Osobné údaje. Tu si môžete všimnúť, že sa automaticky doplnili položky Registračné číslo, Dátum vystavenia v rátane toho, kto nového zákazníka do systému zaviedol.

V hornej časti browsru sa nachádzajú tlačítka:

Tlač – postup pre tlačenie dokumentov je nasledovný: prejdite na zákazníka, ktorého údaje chcete tlačiť a stlačte voľbu Tlač. Zobrazí sa okno s voľbou pre tlač.
Vyberiete si tlačovku a potvrdíte voľbu tlačítkom Ďalší. Zobrazí sa vám pohľad na dokument pred tlačou a následne ho môžete vytlačiť
Pohľady – slúžia na vyfiltrovanie dokladov podľa určitých kritérií.
Manažér stĺpčekov – každý užívateľ si môže nadefinovať vlastné poradie a množstvo stĺpčekov v jednotlivých browsroch. Stlačte tlačítko Manažér stĺpčekov a zobrazí sa Vám nová tabuľka pre výber stĺpčekov. Okno je rozdelené na dve menšie okná Použiteľné a Vybrané. Položky vyberáme tlačítkom > a < alebo dvojklikom na požadovanú položku. Ak chcete použiť všetky položky stlačte tlačítko << a ak chcete vrátiť všetky položky naspäť, stlačte tlačítko >>. Po výbere položiek potvrďte výber tlačítkom OK.
Obnova – obnova pôvodného nastavenia
Farby – tu si môžete farebne odlíšiť jednotlivých zákazníkov, napríklad VIP zákazníkov od ostatných. Stlačte tlačítko Farby a otvorí sa okno pre voľbu a nastavenie farieb.
Export do Excelu – všetky data z browsru sa dajú exportovať do Excelu. Stlačte tlačítko Export do Excelu a zvoľte si miesto v PC, kde chcete exportované údaje uložiť.

Všetky tieto úpravy sa dajú vykonávať vo všetkých operáciách Infosystému.

Hore